Броеви до 4 – повторување

Broevi do 4 tabela

Ученикот брои до 4, ги препознава броевите до 4, се воведува во табеларното представување.