Решавање проблемски задачи – наставен лист

Problemski zadaci

При решавање на лавиринтот од бројки Авиончето треба да стаса до облачето, птицата до куќичката за птици, бебето до цуцлата а пеперутката до цветот.  Патот се определува така што постојано се следи низата 1,2,3,4.