Дневна подготовка за ненасилно однесување

Часот може да се одржи во сите одделенија од одделенска настава, се разбира со мали измени во зависност од способностите на учениците. Овој час е направен за ученици од прво одделение.

MAKEDONSKI JAZIK – Nasilno i nenasilno odnesuvanje

Nastaven list – Nasilno i nenasilno odnesuvanje