Група и социјализација на личноста во групата – утврдување V одд.

Подготовка , тест со задачи по тежински нивоа, тест за ученици со посебни потреби

07.02.2013 OPST.Grup i soc na lic vo grup – utvr

07.02.2013 OPS TEST. Grup. i soc. na lic.vo grup

07.02.2013 OPS TEST Grup i soc na lic vo grup PP