Критериуми за оценување на поведението

И покрај тоа што во нашето образование намалено поведение се изрекува како педагошка мерка по одреден број направени неоправдани изостаноци или забелешки за несоодветно однесување, сметам дека за сите нас е корисно да се запознаеме со овие критериуми кои ги превземав  страницата на ОУ “Херој Радмила Шишковић” . Сметам дека овие критериуми можат да помогнат за формирање на описна оценка во делот за социјализација.

Критериуми за поведение