Скали на проценка за следње на усното изразување во I одд.

SKALI NA PROCENKA ZA MAKEDONSKI

Овој инструмент  содржи скали на проценка за усно: одговарање на прашања, раскажување и прераскажување, драматизирање, поставување прашања. Служи за следење но и за сумарно оценување е затоа што можете исказите (постигањата)  да ги превземете и  вметнете во сумарната оценка. Инструментот може да се прилагоди за погорните одделенија.

ПС Верувам дека табелата ќе Ви биде изместена но ќе си ја прилагодите на сопствениот компјутер. 🙂