AРИТМЕТИЧКА ВЕЖБАНКА

Симулација која ќе го олесни совладувањето на множењето и делењето.

http://phet.colorado.edu/sims/arithmetic/arithmetic_mk.html