Видео

Еколошко видео – Ози Озон

Видео за заштита на озонската обвивка, разбирливо за учениците  од помала возраст. Синхронизирано на српски јазик.