На буква на буква – од А до Ќ

Наставен лист за повторување на изучените букви  од А до Ќ во I одд.

Na bukva na bukva od A do K