Правилник за измена и дополнување на правилникот за интерна проверка на објективноста на оценувањето на наставникот кој не се оценува со екстерно тестирање

Izmena i dopolnuvanje na pravilnikot za proverka_objektivnost_na_nastavnik_osnovnoV2