Подготовка за првиот одделенски час – Вирусите бактериите и јас

Часот е подготвен според прирачникот за животни вештини а во согласност со укажувањето дека првиот час треба на го посветиме на правилното миење раце.

01.09.14 ODD.CAS- Virusite bakteriite i jas- podgotovka

VIRUSI I BAKTERII – prezentacija

Vlezovi za virusi i bakterii- nastaven list