Полугодишна сумативна оцена за II одд

При сумативното оценување јас изработувам само високо ниво, потоа според следењето ги поправам  ( додавам или бришам) исказите така да одговараат на секој ученик поединечно затоа што ретко се случува двајца ученици да имаат идентични постигања. Оценките нема да одговараат за секој наставник затоа што работиме по различни планирања, но се надевам дека секој ќе може по нешто да искористи.

polugodishna-opisna-ocena-za-ii-odd-visoko-nivo