Парови броеви чиј збир е 10 односно 20

Преку оваа презентација учениците треба да ја воочат поврзаноста на определување на паровите броеви чиј збир е 20 со користење на знаењето на паровите броеви чиј збир е 10.

Parovi broevi do 10 i 20

Пиктограм – наставен лист и линк

PIKTOGRAM

PIKTOGRAM

На овој линк покрај пиктограм може да се изработи и бележење со цртички, представување со броеви,  графички дијаграм и спотограм ( претставување податоци со симболи)

СликаОдЕкранот
ПИКТОГРАМ