ДОЛГОРОЧНО И СРЕДНОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ ПО МАТЕМАТИКА (поправено)

Воочивме некои грешки во планирањето за второ полугодие во однос на бројот на часовите. Направени се поправки само во однос на бројот на часовите.

DOLGOROCNO I SREDNOROCNO MATEMATIKA

DOLGOROCNO I SREDNOROCNO MATEMATIKA