Парови броеви чиј збир е 10 односно 20

Преку оваа презентација учениците треба да ја воочат поврзаноста на определување на паровите броеви чиј збир е 20 со користење на знаењето на паровите броеви чиј збир е 10.

Parovi broevi do 10 i 20