Работа со компјутер и основи на програмирањето

Од наредната учебна година 2015 – 16, изборниот предмет РАБОТА СО КОМПЈУТЕРИ во III одделение се заменува со задолжителен предмет РАБОТА СО КОМПЈУТЕР И ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕТО, кој ќе се реализира на 2 часа неделно. Планот и програмата се објавени настраната на БРО но ако сакате можете да ги превземете и овде.

Nastavna programa-Rabota so kompjuter i osnovi na programiranjeto-III odd

nastaven plan devetgodishno 2015-2016

ПРАВИЛНИК за основните професионални компетенции на наставниците во основните и средните училишта по подрачја

Доколку сакате да се запознаете со основните професионални компетенции кои треба да ги поседувате за да ја извршувате наставничката професија, превземете го павилникот кој е донесен и ќе се применува од наредната учебна година.

Pravilnik za osnovnite profesionalni kompetencii na nastavnicite

Линк до – Прашалник за анализа на потребите на наставниците во основните и средните училишта

Почитувани наставници, со следниов прашалник би сакале да добиеме подетални информации во однос на Вашите мислења, потреби и гледишта поврзани со проектот „300 000 таблети“. Ве молиме одговорете на прашањата и споделете го овој прашалник во колегите од Вашиот колектив.

https://docs.google.com/forms/d/1xdqLC4_Fxafv81b_4sEXPltJeg2UtuSymehVq79uQEI/viewform