Работа со компјутер и основи на програмирање – материјали

Здружението на информатичари на Македонија го подготви и го реализира наставниот дел од првичната обука за предметот Работа со компјутер и основи на програмирање. Материјалите можете да ги превземете на овој линк     http://zim.mk/obuka2015/

Наставни содржини – Ликовно – III одд.

Содржините се формирани според целите и предложениот фонд на часови по теми во програмата за ликовно образование. Останува на Вас да го определите времето на реализација и мотивот, водејки сметка за корелацијата со другите предмети. За секоја содржина се предвидени 2 наставни часа.

NASTAVNI SODRZINI – LIKOVNO – III ODD

Наставни содржини – Работа со компјутер и основи на програмирање III одд.

Напомена: Се препорачува во распоредот да се планираат блок часови.

Nastavni sodrzini – Rabota so kompjuter i osnovi na programiranje – III odd