Наставни содржини – Ликовно – III одд.

Содржините се формирани според целите и предложениот фонд на часови по теми во програмата за ликовно образование. Останува на Вас да го определите времето на реализација и мотивот, водејки сметка за корелацијата со другите предмети. За секоја содржина се предвидени 2 наставни часа.

NASTAVNI SODRZINI – LIKOVNO – III ODD