ПРОЦЕНУВАЊЕ И ЗАОКРУЖУВАЊЕ БРОЕВИ ДО 100

Zaokruzuvanje broevi – презентација

Procenuvanje i zaokruzuvanje – презентација

Zaokruzuvanje broevi – наставен лист

Tabela za zaokruzuvanje broevi do 100

Емоции за оценување (семафор)

Emocii za ocenuvanje

Емоциите се печатат на хартија во боја. Секој ученик добива три емоции кои постојано ги чува во својот прибор. Со користење на емоциите се постигнуваат повеќе цели:

– зголемување на вниманието и мотивираноста,

– развивање способност за оценување и самооценување според дадени критериуми,

–  искажување на своето мислење и поткрепување на истото со факти 

Емоциите може да се користат на сите часови, во секој дел од часот: кога треба да ја следат и оценат презентацијата на другарчето ( на пр. читање, рецитирање, раскажување, усни одговори, решавање задача итн), кога треба да се самооценат, кога треба да го искажат степенот на задоволство од определена активност, кога треба да покажат колку научиле на часот, кога се донесува некаква одлука во одделението итн.

Сликовница – Катина на село

Book titled 'Катина на село'Read this free book made on StoryJumpervar pr=((“https:” == document.location.protocol) ? “https:” : “http:”);if (typeof SJScriptLoaded === “undefined”) {window.SJScriptLoaded = true;var s = document.createElement(“script”);s.src = pr+”//www.storyjumper.com/script/storyjumper-embed.js”;document.getElementsByTagName(“head”)[0].appendChild(s);function r(f){/in/.test(document.readyState)? setTimeout(“r(“+f+”)”,9) : f()}r(function() { SJMakeBookOpenLightBox(); });}

Анализа на текст – Техника – Пајакова мрежа

Техника за разбирање  и доживување на литературен текст

NL – Analiza na tekst – Tehnika – Pajakova mreza

Геометриски тела

NL – Geometriski tela – наставен лист

Geometriski tela – презентација