Описни оцени за IV и V одд – високо ниво

По барање на колешка објавувам описни оцени од ученици од четврто и петто одделение, не знам колку ќе Ви бидат од корист затоа што се работени според старата програма, овие оцени се од моите ученици од минатата генерација.

Opisna ocena – visoko nivo – V odd

Opisna ocena – visoko nivo- IV odd

Описна оцена – I тромесечие – високо ниво – III одд.

Оцената е изработена според целите од програмите и реализираното, изгледа опширно но јас не можев да ја скратам повеќе а при тоа да кажам се. Во евидентниот лист ја собира со фонт 6,5. Од високото ниво според следењето на постигањата на учениците лесно може да се изведе оцена за секој ученик поединечно.

OPISNA OCENA – I tromesechie – VISOKO NIVO