Наставен лист – ПН

Читање дијаграм на кој се претставени податоци за зависноста на  растот на растенијата од топлината.

Chitanje dijagram   doc

Chitanje dijagram   pdf