Спротивни математички операции

Прекрасна алатка преку која можете на визуелен начин да им ја прикажете на учениците поврзаноста на спротивните математички операции: објект – број,  повеќе – помалку, собирање – одземање, множење – делење.

спротивни операции
Спротивни операции