Програмата како низа од последователни инструкции

 

03.03.2016 RK Programata kako niza od posledovatelni instrukcii   подготовка

Programa – niza od posledovatelni instrukcii   презентација