Табела – Еквивалентни дропки

Не е во тек со она што го работиме сега ама е многу добро

еквивалентни дропки табела

НЛ – Проблемски задачи со мерки за должина

Наставниот лист е превземен и прилагоден од колешка од Србија

Problemski zadachi so dolzini  doc

Problemski zadachi so dolzini pdf

НЛ – Текстуални задачи со пари

zadachi so pari nisko nivo  docx          zadachi so pari nisko nivo    pdf

zadachi so pari visoko nivo docx        zadachi so pari visoko nivo   pdf

Подготовка – Безбедно и небезбедно однесување во сообраќајот

Оваа објава е во врска со предходните две. Имено написот „Научете ги децата како да учат“ ме поттикна да осмислам час на кој учениците покрај учењето за сообраќајот ќе научат и како да пишуваат кратки белешки. Часот е реализиран, учениците беа максимално ангажирани и можам да кажам  дека се воведени во пишувањето белешки.  Ова сигурно  ќе го искористам и на други часови, на различни содржини и се надевам дека ќе ги оспособам моите ученици самостојно да ја користат оваа техника на учење во текот на нивното понатамошно  школување.

15.04.2016 OPSH Bezbedno i nebezbedno

Научете ги децата како да учат

Ако дете само чита, а при томе не вежба и не примењује то знање, оно ће брзо нестати. Зато треба да прави белешке. Једно од правила успешног учења гласи: „Не окрећи страницу, а да ниста не прибележиш“. „Изгледа безопасно, али верујте ми, уопште није. Нови наставници, кабинети…Више није као код учитељице. Добро сам се припремио […]

via Научите децу како да уче – активно учење — Учитељица Наташа