ПН – Дијамант 9 – дневна подготовка

Бидејќи во упатството за ПН не е добро објаснета оваа содржина, малку истражував на интернет и направив подготовка според тоа. Се надевам дека ќе Ви помогне и Вие да ги напишете Вашите подготовки.

13.04.2016 PN – Dijamant 9