Прашалник за наставници за одделенска настава

Работа со компјутери и основи на програмирање за IV одд. – Содржини

Содржините за предметот Работа со компјутери и основи на програмирање IV ги објавувам на бaрање на колешка. Овие содржини се направени според програмата, некои од насловите се малку изменети со цел  да одговараат на блок часови. Според овие содржини ќе ги изработувам и објавувам дневните подготовки во текот на учебната година.

sodrzini-za-rabota-so-kompjuteri-i-osnovi-na-programiranje-iv-odd

Материјали од обуката за предметот Работа со компјутери и основина програмирањето за III одд.

01_voved-vo-predmetot

02_poim-za-algoritam

03_zapoznavanje-so-programiranje-preku-igra

04_zapoznavnje-so_scratchjr