All posts by Тања Метикош

Име и презиме: Тања Метикош Дата на раѓање: 22.03.1963 г. Место на раѓање: Скопје Адреса: ул.,,Иван Милутиновиќ”бр.27-3,Скопје Телефон: Работа: тел/фах. 02 2525-292 Образование: Средно образование- Средно економско училиште - управен смер Педагошка Академија-Скопје Педагошки факултет-Скопје Работно искуство: - Наставник во ОУ ,,Кирил и Методиј”- Скопје од 1985 год. - Наставник во ОУ ,,Браќа Рамиз-Хамид”- Скопје од 1985 год. - Наставник во ОУ ,,Едвард Кардељ”- Скопје од 1985-86 год. - Наставник во ЦОУ ,,Браќа Миладиновци”- ц.Миладиновци-Скопје од 1986 до 1997 год. - Наставник во ОУ ,,Дане Крапчев”- Скопје од 1997 год. Стручно усовршување (курсеви,семинари): - Обука - ,, Активна настава- интерактивно учење” - Обука ,, Описно оценување“ - Обука ,, Инклузија на деца со посебни потреби” - Обука за „Долгорочно, среднорочно и дневно планирање за деца со посебни потреби“ - Обука- ,,Граѓанско образование” - Обука за „Изготвување испитни програми и испитни задачи по предметот граѓанско образование за 4-одделение“ - Поставување и изготвување стандарди по граѓанско образование - Обука за изготвување на испитни програми и испитни задачи по предметот природа и општество за 4-одделение. - Поставување и изготвување стандарди по предметот –природа и општество - Иновативно користење на ИКТ во наставата во основните училишта- обука за обучувачи - Tool Kids - Тимови и тимска работа - Проект „Образование за животни вештини “ - Унапредување на наставата по математика и запознавање на околината од 1 до 3 одделение. - Обука за мастер обучувачи за работа со Intel Classmate лаптопи за одделенска настава - Обука за обучувачи за користење на образовниот пакет G-Compris - Обука „ Стандарди за обучувачи“ - Работилница – The hour of code – базични концепти на компјутерската наука со Microsoft алатки - Дисеминација на обука – Примена на современите стратегии и техникина поучување во основните училишта - Обука – Реализација на содржини од наставната програма по наставниот предмет Работа со компјутер и основи на програмирање за III - Обука и сертифицирање за програмата Јазична писменост во почетните одделенија - Обука Математика со размислување во почетните одделенија - Дисеминација од обука за употреба на асистивна технологија во работата со ученици со ПОП - Дисеминација од обука за примена на асистивна технологија за индивидуализација на наставата - Дисеминација од обука за Меѓуетничка интеграција во образованието - Посета на обука за обучувач на програмата „Инклузивно образование„ - Обука – Мотивацијата и ангажираноста на наставниците и учениците како фактор за подобрување на квалитетот на наставата - Обука - „Читаме, учиме и се забавуваме“ во рамките на проектот „Со читање до лидерство “ Награди и признанија: - Награда за освоено Прво место во Изборот за Нај ООР наставник за 2015 година во Македонија за придонес и употреба на отворени образовни ресурси во наставата и учењето доделена од Алијанса за отворени образовни ресурси - Награда „Големата мајка“ за Наставник на годината доделена од Општина „Гази Баба“ - Издавачка дејност: - Автор на – Тест задачи за „ Изготвување испитни програми и испитни задачи по предметот-граѓанско образование за 4-одд.“ - Автор на – Тест задачи за „ Изготвување испитни програми и испитни задачи по предметот – Природа и општество - Автор на студија на случај како дел од програмата на УНИЦЕФ за инклузивно образование „Поддршка за присуството, учеството и постигнувањето: Значењето на креативните интервенции“ додаток во прирачникот „Имплементирање инклузивно образование во Македонија “ издадено од УНИЦЕФ јуни 2014. - Член на тимот за изработување на Наставната програма по предметот Работа со компјутери и основи на програмирање во III, IV и V одд - Автор на Веб страна со отворени образовни ресурси https://izvorcemk.wordpress.com/ - Автор на Веб страна на ООУ „Дане Крапчев“ – Скопје http://oudanekrapcev.edu.mk/ - Автор на едукативни содржини во детските списанија „Другарче“ и „Развигор“ - Автор на едукативни видеа во образовната платформа „Едуино“ Воннаставни активности: - Ментор на наставник – приправник - Ментор за потребите на проектот „Описно оценување“ - Ментор на регионалните обуки на проектот ,,Инклузија на деца со посебни потреби” - Изготвувач на тест задачи за Национално оценување –БРО - Тестатор за Национално оценување –БРО - Прегледувач на тестови за Национално оценување –БРО - Обучувач во проектот „ Иновативно користење на ИКТ во наставата во основните училишта“ - Сертификација на обукантите во проектот „ Иновативно користење на ИКТ во наставата во основните училишта“ - Обучувач во проектот „Образование за животни вештини “- дисеминација на училишно ниво - Сертификација на наставниците - „Воведување на предметот - Животни вештини во наставата“ - Дисеминација на училишно ниво на „Унапредување на наставата по математика и запознавање на околината од 1 до 3 одделение“ - Мастер обучувач во проектот „ Работа со Intel Classmate лаптопи за одделенска настава“ – регионални обуки - Обучувач во проектот „ Работа со Intel Classmate лаптопи за одделенска настава“ – училишна дисеминација - Мастер обучувач за користење на Oбразовниот пакет Gcompris - Член на потесниот ПЕП тим во училиштето - Обучувач на училишна обука за два модула Модул 2: Работење заедно за создавање инклузивни училишта Модул 3: Средини кои го помагаат индивидуализираното учење - Обучувач за дисеминација на обука – Формативно оценување кај учениците со потешкотии во учењето. - Координатор на тимот за „ Инклузија на деца со посебни потреби во наставата“ - Член и претседател на Училишен одбор при ОУ„Дане Крапчев“-Скопје - Одговорен наставник на: Стручен актив, Детска организација, Тимот за координација на училишните тимови. - Администратор на веб страна на училиштето http://oudanekrapcev.edu.mk/