ПРАШАЊА ЕКСТЕРНО ЗА УЧЕБНАТА 2014/15 ОД IV – IX одд.

Наставен план за 4 одделение – македонски

Наставен план за 5 одделение – деветгодишно – македонски

Наставен план за 6 одделение – деветгодишно – македонски

Наставен план за 7одделение деветгодишно- македонски

Наставен план за 8 одделение -деветгодишно- македонски

Наставен план за 9 одделение -деветгодишно- македонски

Екстерно тестирање – прашања на албански јазик

Nastaven plan za 4. odd na albanski

Nastaven plan za 5. odd na albanski

Nastaven plan za 6. odd na albanski

Nastaven plan za 7. odd na albanski

Nastaven plan za 8.devetgodishno odd na albanski

Nastaven plan za 8.osumgodishno odd na albanski

Прашања за екстерно на македонски јазик за сите одделенија – за учебната 2013-14 (од минатата учебна година)

Nastaven plan za 4.odd na makedonski jazik

Nastaven plan za 5. odd na makedonski jazik

Nastaven plan za 6. odd na makedonski jazik

Nastaven plan za 7. odd na makedonski jazik

Nastaven plan za 8 devetgodisno na makedonski jazik

Nastaven plan za 8 osumgodisno na makedonski jazik