НЛ – математика и ПН и една презентација

Basni

NL – dolzina masa zafatnina

NL – dolzina masa zafatnina

NL – Kalendar na vremeto

NL- Kalendar na vremeto

Таблица множење со 4 – презентација и наставен лист

TABLICA MNOZENJE SO 4

Tablica so 4 – boenka Vinozito

Наставен лист – Составување текстуална задача со пари.

NL – Sostavuvanje tekstualna zadaca so pari

NL – Sostavuvanje tekstualna zadaca so pari

Наставен лист – Мисловни стретегии

За неделата за консолидација

Mislovni strategii pdf

Mislovni strategii doc

За неделата за консолидација по математика

Ако сакате наречете го наставен лист или тест сеедно. Ги проверува целите од програмата за темата Броеви и систем на броеви. Сметам дека наставникот треба да даде усно напаствие пред решавање на секоја задача поединечно, поради потешкотеиите кои ги имаат учениците со читањето и разбирањето на содржините во овој период.

Broevi i sistem na broevi – pdf

Broevi i sistem na broevi – doc

Предпоставувам дека во  word документот се ке биде изместено но сепак Ви го испраќам доколку некој сака даизврши измени во задачите. Ви посакувам успешна работа!

Наставни листови собирање и одземање едноцифрен и двоцифрен број

Sobiranje dvocifren so ednocifren broj

odzemanje ednocifren od dvocifren broj

+ i – so DE i E

Тематски тест – Животот и работата во училиштето – II одд.

Едниот тест е PDF а другиот во Word  за да можете да си направите некакви измени

Zivotot i rabotata vo ucilisteto – tematski test

Zivotot i rabotata vo ucilisteto – tematski test

Текстуални задачи

Презентација Tekstualni zadaci

Наставен лист Tekstualni zadaci sobiranje i odzemanje

Собирање и одземање до 10 – наставни листови

NL sobiranje i odzemanje do 10 – 1

NL sobiranje i odzemanje do 10 – 2

NL sobiranje i odzemanje do 10 – 3