ЗА ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ – БОЕНКА „БРОЕВИ – ДО 10“ И „БОЕНКА – МАКЕДОНСКА АЗБУКА“

Боенката за броеви до 10 содржи број и количество елементи кои со својата форма асоцираат на соодветниот број, а боенката азбука содржи мала и голема печатна буква со објект чие име започнува на соодветната буква.

boenka-broevi-do-10

boenka-makedonska-azbuka

Уште наставни листови

 

RL Redosled na zborovite vo recenicata   – листот треба да се печати двострано, учениците треба да ги исечат зборовите по линиите, потоа правилно да ги подредат зборовите во речениците, потоа да ги свртат ливчињата од другата страна, доколку учениците правилно ги подредиле речениците кога ќе ги превртат ливчињата ќе добијат една есенска слика.

NL Prashalni recenici

tabela 100 – dodavanje 10

Nl Zatvaranje elektricno kolo