Разложување двоцифрени броеви на десетки и единици