Слика

Игри за читање календар

Screenshot_1

Advertisements
Слика

Еквивалентност на дропки, децимални броеви и проценти

Screenshot_2